MikolajRej.staropolska.pl
BiografiaBibliografiaDziełaStudiaKonferencje
Rej w InternecieRenesans w InternecieArchiwum RocznicoweVaria
MikolajRej.staropolska.plStaropolska.pl Szukaj

B I B L I O G R A F I A:
 • Edycje
 • Opracowania
 • Monografie
 • Artykuły
 • Recenzje

   
  BIBLIOGRAFIA
  W dziale "Bibliografia" gromadzimy informacje o edycjach utworów Mikołaja Reja, o monografiach i artykułach na temat jego twórczości, o wydawnictwach pokonferencyjnych i rocznicowych, wreszcie o recenzjach publikacji na temat Reja. Bibliografia jest sukcesywnie uzupełniana i aktualizowana; naszym zamiarem jest stworzenie rejestru bibliograficznego obejmującego głównie drugą połowę wieku XX oraz bieżące lata wieku XXI, stanowiącego zatem swego rodzaju kontynuację bibliografii zawartej w "Nowym Korbucie" (Bibliografia literatury polskiej "Nowy Korbut". Piśmiennictwo staropolskie, t. 3, Warszawa 1965, s. 156-173).


  OPRACOWANIA


  Artykuły i studia (po roku 1960)


  » Adamczyk Maria, Ekscytarz, co brząka po słowie, "Nurt" 1969, nr 9.

  » Adamczyk Maria, Greffa-Majora "Ein lieblich und neutzbar Spil von dem Patriarchen Jacob..." i Reja "Żywot Józefa...", "Kwartalnik Neofilologiczny" 14 (1967), nr 1.

  » Bartel Oskar, Mikołaj Rej – szermierz reformacji i pierwszy polski pisarz ewangelicki. "Zwiastun "1969, nr 29.

  » Bartel Oskar, Jak i kiedy Mikołaj Rej został protestantem, "Posłannictwo" 1970, nr 5/6.

  » Bartula Czesław, Z zagadnień języka Mikolaja Reja i Jana Kochanowskiego. Próba porównania, w: Kochanowskiemu ziemia rodzinna, Kraków 1981 ("Rocznik Świętokrzyski Kieleckiego Towarzystwa Naukowego" t. 9).

  » Bednarek Bogusław, "Żywot człowieka poczciwego" Mikołaja Reja w perspektywie problematyki adresata dzieła, "Acta Universitatis Wratislaviensis". Prace Literackie 1977, nr 19.

  » Bednarski H., Urban W., Nie wydane autografy Mikołaja Reja z Nagłowic, "Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach" 10 (1977).

  » Bieńkowska J., Pisarze Renesansu: Mikołaj Rej i Jan Kochanowski. Materiały biograficzne, Wrocław 1980.

  » Bieńkowski Tadeusz, Rej i jego współcześni o zadaniach pisarza, "Odrodzenie i Reformacja w Polsce" 15 (1970).

  » Bieńkowski Tadeusz, Rola literatury w opinii Reja i współczesnych, w: Mikołaj Rej. W czterechsetlecie śmierci, red. Tadeusz Bieńkowski, Janusz Pelc i Krystyna Pisarkowa, Wrocław 1971.

  » Biskupski Romuald, Ilustracje "Postylli" Mikołaja Reja a drzeworyty pierwszego wydania "Ewangelii lwowskiej", "Zeszyty Naukowe UJ" 602. Prace z Historii Sztuki z. 16 (1981).

  » Bobrowska Jadwiga Romana, Echa ludowego repertuaru wokalnego w twórczości Mikołaja Reja, "Literatura Ludowa" 1994, nr 4-6.

  » Bobrowska Jadwiga Romana, Jaką muzykę lubił Mikołaj Rej z Nagłowic?, "Polski Rocznik Muzykologiczny" 4 (2005).

  » Bobrowska Jadwiga Romana, Mikołaj Rej z Nagłowic i jego wypowiedzi o muzyce ludowej w XVI-wiecznej Polsce, "Literatura Ludowa" 2005, nr 4-5.

  » Bobrowska Jadwiga Romana, Z badań nad wzmiankami o XVI-wiecznym repertuarze popularnoludowym, pieśniowym i tanecznym w twórczości Mikołaja Reja, w: Inspiracje muzyczne XX wieku, Warszawa 1993.

  » Borowski Andrzej, Mikołaj Rej - écrivain polonais de la renaissance et notre contemporain, "Terminus" 2005, z. 1-2 (12-13).

  » Buchwald-Pelcowa Paulina, Pelc Janusz, Miejsce Reja w literaturze polskiej XVI wieku, w: Mikołaj Rej z Nagłowic. Sylwetka – twórczość – epoka, red. Maria Garbaczowa, Kielce 1997.

  » Buszewiczowa Elwira, Między mitem a eschatologią. Reja i Kochanowskiego wizja zaświatów, w: Wokół Kochanowskiego i jego czasów. Materiały z sesji naukowej poświęconej kulturze literackiej Małopolski w dobie renesansu, Kielce, 10–11 października 1992, red. Maria Garbaczowa, Kielce 1994.

  » Chałońska Joanna, Człowiek, dom i świat w twórczości Mikołaja Reja i Jana Kochanowskiego, "Język Polski w Szkole Średniej" 1995/96, nr 1.

  » Chemperek Dariusz, Mała ojczyzna Mikołaja Reja. Rzecz o człowieku niepoczciwym i poczciwym, "Język Polski w Szkole" 1996/1997, nr 1.

  » Cieślakowa Halina, Mikołaj Rej w prozie historycznej pierwszej połowie XIX w., w: Studia nad Mikołajem Rejem. Twórczość i recepcja. Praca zbiorowa. W 400-lecie śmierci Mikołaja Reja 1569–1969, red. Bronisław Nadolski, Gdańsk 1971.

  » Cybulski Marek, O dwóch XVI-wiecznych polskich przekładach "Psałterza". "Psałterz Dawidow" Mikołaja Reja i "Psałterz Dawida" Jakuba Lubelczyka, Rozprawy Komisji Językowej. Łódzkie Towarzystwo Naukowe 44 (1999).

  » Czyż Antoni, Świat: znak i dom. O "Żywocie człowieka poczciwego" Reja, w: Necessitas et ars, t. 2, Warszawa 1993 (przedruk w: A. Czyż, Światło i słowo, Warszawa 1995).

  » Denka Jerzy, Czy o Reju wiemy wszystko? Szkice interpretacyjno-metodyczne "Język Polski w Szkole" 1995/1996, nr 3.

  » Denka Jerzy, Uroki życia na wsi. "Żywot człowieka poczciwego" Mikołaja Reja - scenariusz lekcji w klasie VII, "Język Polski w Szkole" 1995/1996, nr 3.

  » Dubisz Stanisław, Mikołaj Rej - fundament polszczyzny pisanej, parenetyk i moralista, "Przegląd Humanistyczny" 50 (2006), nr 5/6.

  » Dybek Dariusz, Muzy Mikołaja Reja. O samoświadomości twórczej, "Pamiętnik Literacki" 1996, z. 2.

  » Dybek Dariusz, Sarmackie anioły. Mieszkańcy nieba w twórczości Mikołaja Reja i Wacława Potockiego, w: Anioł w literaturze i w kulturze, red. Jolanta Ługowska i Jacek Skawiński, Wrocław 2004.

  » Dziechcińska Hanna, Szlachcic idealny w "Żywocie człowieka poczciwego", czyli narracja perswazyjna, "Pamiętnik Literacki" 1969, z. 4.

  » Fleischer Michael, Über das Problem der Autorschafts-bestimmung "Żywot i sprawy poćciwego ślachcica polskiego Mikołaja Reja" von A. Trzecieski oder Mikołaj Rej (Ein Analyse-vorschlag), "Die Welt der Slaven" 35 (1990).

  » Folfasiński Sławomir, Zawiły rodowód Ambrożego Korczboka Rożka (Próba wyjaśnienia pseudonimu Mikołaja Reja), "Ruch Literacki" 1991, z. 1/2.

  » Garbaczowa Maria, Portret osobowy i literacki Mikołaja Reja, w: Mikołaj Rej z Nagłowic. Sylwetka – twórczość – epoka, red. Maria Garbaczowa, Kielce 1997.

  » Gawroński Ludwik, Mikołaj Rej a muzyka. W 500. rocznicę urodzin, "Akcent" 26 (2005), nr 4.

  » Goliński Janusz, "Sidła rozkoszy" i "gniazdo złości". O Rejowym wizerunku siedmiu grzechów głównych, w: Dzieło literackie i książka w kulturze. Studia i szkice ofiarowane Profesor Renardzie Ocieczek w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej, Katowice 2002.

  » Grzędzielska Maria, Z problemów Rejowskiego epigramatu. w: Mikołaj Rej. W czterechsetlecie śmierci, red. Tadeusz Bieńkowski, Janusz Pelc i Krystyna Pisarkowa, Wrocław 1971.

  » Hopp L., Études sur Rej. A l'occasion du quatrieme centenaire de la mort du poete, "Studia Slavica" (Budapest) 21 (1975).

  » Kacprzak Marta, Pieśń "Podobieństwo żywota człowieka krześcijańskiego", "Jednota" 2005, nr 1/2.

  » Kamieniecki Jan, Walory literackie i językowe Rejowego tłumaczenia psalmów pokutnych, "Kształcenie Językowe" 4 (2003).

  » Karpiński Adam, Tradycja Mikołaja Reja w literaturze staropolskiej. Kilka uwag na marginesie jubileuszu 500. rocznicy urodzin poety, "Nauka" 2005, nr 1.

  » Karpluk Maria, Hus i Rej jako autorzy "Postylli". Studium językowo-stylistyczne, w: Język a chrześcijaństwo, Lublin 1993.

  » Karpluk Maria, O języku Mikołaja Reja (kontynuacja jubileuszowych refleksji), "Język Polski" LXXXV (2005), z. 4.

  » Karplukówna Maria, Autorstwo "Historii w Landzie", "Pamiętnik Literacki" 1969, z. 4.

  » Karplukówna Maria, "Historia w Landzie" nie jest utworem Reja, w: Mikołaj Rej. W czterechsetlecie śmierci, red. Tadeusz Bieńkowski, Janusz Pelc i Krystyna Pisarkowa, Wrocław 1971.

  » Kasprowicz T., Obraz Żyda w twórczości Mikołaja Reja, "Odrodzenie i Reformacja w Polsce" 32 (1987).

  » Kawczyński Sebastian, Czytanie Apocalipsis, "Jednota" 2005, nr 1/2.

  » Kencki Patryk, Józef, syn Jakuba, w polskich dramatach renesansowych, "Aspiracje" 2009 (lato).

  » Kencki Patryk, "Żywot Józefa" Mikołaja Reja: gry w teatrze świata, "Pamiętnik Teatralny" 54 (2005) z. 1-2.

  » Kłosińska Z., Urban W., Klątwy przeciwko Rejowi, "Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach" 10 (1977).

  » Kochan Anna, Czytanie Reja. Propozycje interpretacji fragmentów "Kupca", [w:] Literatura staropolska w dydaktyce uniwersyteckiej, red. Jan Okoń i Michał Kuran, Łódź 2007.

  » Kochan Anna, Kupiec przed polskim sądem – uwagi i komentarze do "Kupca" Mikołaja Reja, Pamiętnik Literacki" 2003, z. 4.

  » Kochan Anna, Oryginalność i wtórność – źródła "Źwierciadła" Mikołaja Reja w świetle dotychczasowych badań, "Stylistyka" 12 (2003).

  » Kochan Anna, Pojęcie poczciwości w "Źwierciadle" Mikołaja Reja, "Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie" 38 (2000).

  » Kochan Anna, Problemy prozy Rejowej. Kilka uwag o stylu, [w:] "Wszystko tu najdzie, co wy macie w głowie". Świat prozy staropolskiej, red. Estera Lasocińska i Agnieszka Czechowicz, Warszawa, Instytut Badań Literackich, 2008 (Studia Staropolskie. Series Nova, t. 18).

  » Kochan Anna, Uwagi o stylu Reja w "Źwierciadle", "Stylistyka" 11 (2002).

  » Kochan Anna, "Źwierciadło" Mikołaja Reja – wokół problematyki tytułu dzieła, "Pamiętnik Literacki" 2002, z. 3.

  » Kołakowska U., Sacrum w twórczości Mikołaja Reja, "Chrześcijanin a Współczesność" 1985, nr 1.

  » Korolko Mirosław, Uwagi o retoryce i rytmie w prozie Mikołaja Reja, w: Mikołaj Rej. W czterechsetlecie śmierci, red. Tadeusz Bieńkowski, Janusz Pelc i Krystyna Pisarkowa, Wrocław 1971.

  » Kotarska Jadwiga, Rej jako facecjonista, w: Studia nad Mikołajem Rejem. Twórczość i recepcja. Praca zbiorowa. W 400-lecie śmierci Mikołaja Reja 1569–1969, red. Bronisław Nadolski, Gdańsk 1971.

  » Kotarski Edmund, Dialogi Mikołaja Reja w perspektywie tradycji literackiej, w: Studia nad Mikołajem Rejem. Twórczość i recepcja. Praca zbiorowa. W 400-lecie śmierci Mikołaja Reja 1569–1969, red. Bronisław Nadolski, Gdańsk 1971 (przedruk w: E. Kotarski, Dziedzictwo i tradycja. Szkice o literaturze staropolskiej, Gdańsk 1990).

  » Kozaryn Dorota, Językowy obraz starości w "Żywocie człowieka poczciwego" Mikołaja Reja, "Studia Językoznawcze" t. 1 (2002).

  » Kozaryn Dorota, Językowy obraz śmierci w "Wizerunku własnym żywota człowieka poczciwego" Mikołaja Reja, "Studia Językoznawcze" 3 (2004).

  » Kozaryn Dorota, O strachu w "Wizerunku własnym żywota człowieka poczciwego" Mikołaja Reja, "Studia Językoznawcze" 4 (2005).

  » Kozaryn Dorota, O świecie ptaków w "Wizerunku własnym żywota człowieka poczciwego" Mikołaja Reja (kilka uwag ogólnych), [w:] Ad perpetuam rei memoriam. Profesorowi Wojciechowi Ryszardowi Rzepce z okazji 65. urodzin, red. J. Migdał, Poznań 2005 (Biblioteczka Poznańskich Studiów Polonistycznych, t. 26).

  » Kozaryn Dorota, Porównania do zwierząt w "Wizerunku własnym żywota człowieka poczciwego" Mikołaja Reja, "Studia Językoznawcze" 5 (2006).

  » Krzewińska Anna, Alegoria w "Wizerunku własnym żywota człowieka poczciwego" Mikołaja Reja, w: Tradycja i nowoczesność, Wrocław 1971.

  » Krzyżanowski Julian, Mikołaja Reja "Historia w Landzie", w: J. Krzyżanowski, Paralele, Warszawa 1961.

  » Krzyżanowski Julian, O "Figlikach" Mikołaja Reja, "Pamiętnik Literacki" 1969, z. 4.

  » Krzyżanowski Julian, Rej i Trzecieski, w: Mikołaj Rej. W czterechsetlecie śmierci, red. Tadeusz Bieńkowski, Janusz Pelc i Krystyna Pisarkowa, Wrocław 1971.

  » Kuraszkiewicz Władysław, Częstotliwość wyrazów w "Panu Tadeuszu" A. Mickiewicza i w "Wizerunku" Mikołaja Reja, "Studia Polonistyczne" 2 (1975) (przedruk w: Polski język literacki, Warszawa 1986).

  » Kuraszkiewicz Władysław, Imiesłowy w "Panu Tadeuszu" Asama Mickiewicza i w "Wizerunku" Mikołaja Reja, "Studia Polonistyczne" l (1979).

  » Kuraszkiewicz Władysław, Osobne wyrazy Mikołaja Reja w "Słowniku polszczyzny XVI wieku", Colloquium Slavicum Basiliense, Bern 1981.

  » Kuraszkiewicz Władysław, Przejawy leksykalizacji w "Postylli" Reja, "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego" 1961, z. 20.

  » Kuraszkiewicz Władysław, Rzeczowniki w "Wizerunku" Mikołaja Reja, "Pamiętnik Literacki" 1969, z. 4.

  » Kuraszkiewicz Władysław, Szkice o języku Mikołaja Reja, w: Odrodzenie w Polsce. Materiały Sesji Naukowej PAN 25-30 października 1953 r. T. 3: Historia języka. Cz. 1, Warszawa 1960.

  » Kuraszkiewicz Władysław, Uwagi o języku Mikołaja Reja, w: W. Kuraszkiewicz, Polski język literacki. Studia nad historią i strukturą, Warszawa 1986.

  » Kuraszkiewicz Władysław, Wyrazy "Wizerunku" Reja w układzie a tergo, "Slavia Occidentalis" 30 (1972).

  » Kuśmirek-Wrzos Dorota, Proza jako mowa wiązana. Rytm i rym w "Żywocie człowieka poczciwego" Mikołaja Reja, "Roczniki Humanistyczne" 56 (2008), z. 1.

  » Leszczyński Rafał, Mikołaj Rej (1505–1569) , "Jednota" 2005, nr 1/2.

  » Leszczyński Rafał, Psałterz prozą Mikołaja Reja, "Jednota" 2005, nr 1/2.

  » Leszczyński Rafał, W sprawie autorstwa "Kupca", "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego". Seria I. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia, z. 36 (1964).

  » Maciuszko Janusz Tadeusz, Mikołaj Rej, w pięćsetlecie urodzin (1505–2005) , "Jednota" 2005, nr 1/2.

  » Maciuszko Janusz Tadeusz, O dwóch pieśniach kościelnych autorstwa Mikołaja Reja, "Studia Humanistyczno-Teologiczne" 2003, nr 1.

  » Maciuszko Janusz Tadeusz, "Postilla polska..." (problemy, fakty, zagadki), "Rocznik Teologiczny" 1986, z. 2.

  » Maciuszko Janusz Tadeusz, "Żeś jest pasterz domku twego, dziatek i czeladki twojej". Uwagi o warsztacie kaznodziejskim Mikołaja Reja, "Odrodzenie i Reformacja w Polsce" 41 (1997).

  » Magnuszewski Władysław, "O gęsi piosnka dawna i foremna". Studia i Materiały WSP w Zielonej Górze" 4. Nauki Filologiczne l (1975).

  » Mayenowa Maria Renata, Niektóre zagadnienia edytorstwa Reja, w: Mikołaj Rej. W czterechsetlecie śmierci, red. Tadeusz Bieńkowski, Janusz Pelc i Krystyna Pisarkowa, Wrocław 1971.

  » Mazurkiewicz Roman, Negacja idei Deesis w "Kupcu" Mikołaja Reja, w: R. Mazurkiewicz, Deesis. Idea wstawiennictwa Bogarodzicy i św. Jana Chrzciciela w kulturze średniowiecznej, Kraków 1994.

  » Michalecki Daniel, Jak Mikołaj Rej w Postylli o dusze Polaków walczył, "Jednota" 2005, nr 1/2.

  » Molnár István, Czy na Węgrzech znają Reja?, "Jednota" 2005, nr 1/2.

  » Morciniec Norbert, "Homulus" und "Mercator" als Quellen des "Kupiec" von Mikołaj Rej, "Slavica Gandensia" 13 (1986).

  » Mrowcewicz Krzysztof, Jaki był naprawdę Mikołaj Rej, "Tygodnik Polski" 1987, nr 26.

  » Nadolski Bronisław, Droga Mikołaja Reja do literatury narodowej, w: Studia nad Mikołajem Rejem. Twórczość i recepcja. Praca zbiorowa. W 400-lecie śmierci Mikołaja Reja 1569–1969, red. Bronisław Nadolski, Gdańsk 1971.

  » Nawrocka Ewa, "Żywot Józefa" Mikołaja Reja na scenach polskich, w: Studia nad Mikołajem Rejem. Twórczość i recepcja. Praca zbiorowa. W 400-lecie śmierci Mikołaja Reja 1569–1969, red. Bronisław Nadolski, Gdańsk 1971.

  » Nieznanowski Stefan, Recepcja Reja w literaturze staropolskiej, w: Mikołaj Rej. W czterechsetlecie śmierci, red. Tadeusz Bieńkowski, Janusz Pelc i Krystyna Pisarkowa, Wrocław 1971 (przedruk w: S. Nieznanowski, Studia i wizerunki, Warszawa 1989).

  » Nowak Zbigniew, Mikołaja Reja literacka służba reformacji, "Odrodzenie i Reformacja w Polsce" 15 (1970).

  » Nowak Zbigniew, "Vates polonus alias Rymarz" – Mikołaj Rej, w: Pisarze staropolscy. Sylwetki, t. 1, red. Stanisław Grzeszczuk, Warszawa 1991.

  » Nowak-Dłużewski Juliusz, Pogłosy "Przemowy krótkiej do poćciwego Polaka stanu rycerskiego" Mikołaja Reja w literaturze w. XVI i pierwszej połowy XVII, "Pamiętnik Literacki" 1969, z. 4.

  » Nowak-Dłużewski Juliusz, Rej moralista i humorysta, "Polonistyka" 1969, nr 3 (przedruk w: J. Nowak-Dłużewski, Studia i szkice, Warszawa 1973.

  » Ogólnopolska sesja naukowa poświęcona życiu i twórczości Mikołaja Reja w 480 rocznicę jego urodzin. Materiały, "Studia Kieleckie" 1987, nr 3.

  » Okoń Jan, Wokół jubileuszy Mikołaja Reja (Obchody 400. rocznicy urodzin w Akademii Umiejętności w Krakowie), "Ruch Literacki" XLV (2004).

  » Okoń Zbigniew Waldemar, Związki Reja z Ziemią Chełmską, "Kamena" 1969, nr 23.

  » Ostrowska Ewa, Bruegel polskiej literatury, w: Mikołaj Rej. W czterechsetlecie śmierci, red. Tadeusz Bieńkowski, Janusz Pelc i Krystyna Pisarkowa, Wrocław 1971 (przedruk w: E. Ostrowska, Z dziejów języka polskiego i jego piękna, Kraków 1978).

  » Ostrowska Ewa, Do historii drukarń krakowskich i druków Rejowych, "Język Polski" 1965, z. 2.

  » Ostrowska Ewa, O artyzmie opisów przyrody w "Wizerunku" Reja, "Język Polski" 1961, nr 4.

  » Ostrowska Ewa, Rej w ocenie Kochanowskiego, "Język Polski" 1970, z. 4 (przedruk w: E. Ostrowska, Z dziejów języka polskiego i jego piękna. Kr. 1978).

  » Ostrowska Ewa, Studia nad Rejem. I. Katechizm z r. 1543 dziełem Reja, Zeszyty Naukowe UJ" 1961, nr 37, Prace Językoznawcze z. 4 (Filologia z. 8).

  » Otwinowska Barbara, "Gęsi" i "leda co" w teorii językowo-literackiej Reja, Pamiętnik Literacki" 1972, z. 1.

  » Otwinowska Barbara, Mikołaj Rej w walce o literacki język narodowy, w: Mikołaj Rej. W czterechsetlecie śmierci, red. Tadeusz Bieńkowski, Janusz Pelc i Krystyna Pisarkowa, Wrocław 1971.

  » Otwinowska Barbara, Ziemianin czy dworzanin? (Jeszcze o autoportrecie Mikołaja Reja), w: Munera polonica et slavica R. C. Lewanski oblata, Udine 1990.

  » Paprocki Bogusław, Dwór w Nagłowicach, w: Mikołaj Rej z Nagłowic. Sylwetka – twórczość – epoka, red. Maria Garbaczowa, Kielce 1997.

  » Paulowa Stanisława, Materiały do biografii Mikołaja Reja w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Lublinie, "Archeion" 53 (1970).

  » Paulowa Stanisława, Mikołaj Rej w świetle akt sądowych, "Kalendarz Lubelski" 1975.

  » Pelc Janusz, Dialog i wizerunek. Dwa dominujące typy konstrukcji wypowiedzi w poetyce Reja, w: Mikołaj Rej. W czterechsetlecie śmierci, red. Tadeusz Bieńkowski, Janusz Pelc i Krystyna Pisarkowa, Wrocław 1971 (przedruk w: J. Pelc, Europejskość i polskość literatury naszego renesansu, Warszawa 1984).

  » Pelc Janusz, Rola emblematów oraz konstrukcji im pokrewnych w twórczości Mikołaja Reja, "Pamiętnik Literacki" 1969, z. 4.

  » Pepłowski Franciszek, O funkcjach partykuły "-ć" w utworach Reja, "Pamiętnik Literacki" 1969, z. 4.

  » Picchio Riccardo, O poczciwości od Albertiego do Reja, "Rocznik Komisji Historycznoliterackiej PAN w Krakowie" 1987, t. 24 (przedruk w: R. Picchio, Studia z Filologii Słowiańskiej i Polskiej, Kraków 1999).

  » Piotrowska Małgorzata, "Wizerunek Mikołaja Reja z Nagłowic" Adolfa Nowaczyńskiego – źródła kreacji postaci, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica" 6 (2003).

  » Pirożyński Jan, Nieznany rękopiśmienny przekaz części "Postylli" M. Reja, "Pamiętnik Literacki" 1985, z. 2.

  » Pisarkowa Krystyna, Osobliwe zdania względne Reja (przyczynek do charakterystyki języka), w: Mikołaj Rej. W czterechsetlecie śmierci, red. Tadeusz Bieńkowski, Janusz Pelc i Krystyna Pisarkowa, Wrocław 1971.

  » Piszczkowski Mieczysław, Na marginesie artykułu Ewy Ostrowskiej "O artyzmie opisów przyrody w Wizerunku Reja", "Język Polski" 1962, z. 1.

  » Płachcińska Krystyna, "Kupiec" Mikołaja Reja jako dzieło sztuki scenicznej, "Rocznik Przemyski" 22/23 (1983).

  » Płachcińska Krystyna, Nad tekstem "Kupca" Mikołaja Reja, "Litteraria" 12 (1980).

  » Płachcińska Krystyna, Sposoby wykładania idei w "Kupcu" Mikołaja Reja, "Rocznik Przemyski" 24/25 (1986).

  » Podgórska Teresa, Mikołaj Rej – malarz obyczajów, w: Studia nad Mikołajem Rejem. Twórczość i recepcja. Praca zbiorowa. W 400-lecie śmierci Mikołaja Reja 1569–1969, red. Bronisław Nadolski, Gdańsk 1971.

  » Podgórska Teresa, Wokół komizmu w twórczości Mikołaja Reja, "Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego". Historia Literatury 1974, z. 3.

  » Polski Słownik Biograficzny, t. 31 (1988/1989).

  » Poukka H., O sootwiestwijach w "Domostroje", "Stogławie" i knigie Mikołaja Reja "Żywot człowieka poczciwego", "Scando-Slavica" 16 (1970).

  » Prejs Marek, Mikołaj Rej w świetle dialogu, "Przegląd Humanistyczny" 1978, nr 7/8.

  » Rajzer L., Rezydencje rodziny Rejów w Oksie, w: Mikołaj Rej z Nagłowic. Sylwetka – twórczość – epoka, red. Maria Garbaczowa, Kielce 1997.

  » Reczek Stefan, Czy Polacy to gęsi? – drobiazg z lektury, w: S. Reczek, Na tropach słów, Wrocław 1973.

  » Rewers Renata, Hapaks legomena w "Źwierciadle" Mikołaja Reja, "Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza" 9 (2002).

  » Rostkowska Irena, Bibliografia dzieł Mikołaja Reja. Okres staropolski, Wrocław 1970.

  » Rostkowska Irena, Z doświadczeń bibliografa Reja, w: Mikołaj Rej. W czterechsetlecie śmierci, red. Tadeusz Bieńkowski, Janusz Pelc i Krystyna Pisarkowa, Wrocław 1971.

  » Rzepka Wojciech Ryszard, Linde wobec Reja i Kochanowskiego, "Slavia Occidentalis" 10 (1983).

  » Sieradzki Andrzej, Elementy starożytnego kultu: muzyka, taniec i śpiew w Rejowym tłumaczeniu "Psałterza Dawidowego", w: Viribus unitis. Księga poświęcona profesor Monice Gruchmanowej w 75-lecie urodzin, red. Maria Borejszo, Stanisław Mikołajczak, Poznań 1998.

  » Sieradzki Andrzej, Świat zwierzęcy w "Psałterzu Dawidowym" Mikołaja Reja, "Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza" t. 6 (1999).

  » Sieradzki Andrzej, Tłumaczenie nazw ofiar starotestamentowych w "Psałterzu Dawidowym" M. Reja, "Roczniki Humanistyczne: 2003, z. 6.

  » Skowroński Ryszard, Quincunx, to jest policyja Królestwa Polskiego (w kontekście "Krótkiej rozprawy" Mikołaja Reja), "Polonistyka" 1987, nr 3.

  » Sokolski Jacek, "Miejsce to zowią żywot...". Staropolskie romanse alegoryczne, Wrocław 1988.

  » Sokolski Jacek, "Poczwórna inwektywa" Mikołaja Reja, "Pamiętnik Literacki" 1985, z. 2.

  » Solecki Wiesław, Mikołaj Rej: "Krótka rozprawa", "Zwierzyniec", "Żywot człowieka poczciwego", Warszawa 1991.

  » Stankiewicz Edward, Maciej Wirzbięta – wydawca Reja, w: Mikołaj Rej. W czterechsetlecie śmierci, red. Tadeusz Bieńkowski, Janusz Pelc i Krystyna Pisarkowa, Wrocław 1971.

  » Stankiewicz Edward, Z zagadnień polskiej facecjonistyki wieku XVI. ("Figliki" Mikołaja Reja - "Facecje polskie"), w : Z badań nad dawną książką. Studia ofiarowane profesor Alodii Kaweckiej-Gryczowej w 85-lecie urodzin, t. 1, Warszawa 1991.

  » Stankiewicz Edward, Styl i język "Żywota człowieka poczciwego", "Pamiętnik Literacki" 1984, z. 3; przedruk w: tenże, Poetyka i sztuka słowa, Kraków 1996.

  » Starnawski Jerzy, Aleksander Brückner jako badacz i wydawca Mikołaja Reja, [w:] tenże, Z dziejów renesansu w Polsce. Studia i szkice, Warszawa 2007.

  » Starnawski Jerzy, Dwa wystąpienia Mikołaja Reja z r. 1543 na tle piśmienniczej produkcji roku, w: Mikołaj Rej z Nagłowic. Sylwetka – twórczość – epoka, red. Maria Garbaczowa, Kielce 1997.

  » Starnawski Jerzy, Jakuba de Voragine "Złota legenda" źródłem jednego epigramatu w Rejowym "Zwierzyńcu", "Studia Kieleckie" 1987, nr 3 (przedruk w: J. Starnawski, Wieki średnie i wiek renesansowy, Łódź 1996).

  » Starnawski Jerzy, Mikołaj Rej – poeta Małopolski, w: Z dziejów kultury i literatury ziemi przemyskiej, t. 2, Przemyśl 1974.

  » Starnawski Jerzy, Nowe materiały archiwalne do biografii Mikołaja Reja, Archiwum Literackie t. 10, "Miscellanea Staropolskie" 2, Wrocław 1966.

  » Starnawski Jerzy, O epigramach ośmiowierszowych w "Wizerunku" Mikołaja Reja, "Przegląd Humanistyczny" 1970, nr 2.

  » Starnawski Jerzy, Okruchy "źwierzynieckie", w: J. Starnawski, Wieki średnie i wiek renesansowy. Studia, Łódź 1996.

  » Starnawski Jerzy, O Mikołaju Reju – latyniście, "Filomata" 1995, nr 427/428 (przedruk w: Antyk w Polsce, cz. 2, Łódź 1998).

  » Starnawski Jerzy, O szkolnych wydaniach Kochanowskiego i Reja, w: J. Starnawski, Wieki średnie i wiek renesansowy. Studia, Łódź 1996.

  » Starnawski Jerzy, Prolegomena filologiczne do Rejowego "Zwierzyńca", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. S. I. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia 41 (1965).

  » Starnawski Jerzy, Temat i kompozycja "Zwierzyńca", "Pamiętnik Literacki" 1966, z. 2.

  » Starnawski Jerzy, "Zwierzyniec" Reja jako utwór humanistyczny i reformacyjny, "Prace Polonistyczne" 23 (1967).

  » Szczygieł Ryszard, Działalność urbanizacyjna Mikołaja Reja, w: Literatura i pamięć kultury. Studia ofiarowane Profesorowi Stefanowi Nieznanowskiemu w pięćdziesięciolecie pracy naukowej, red. S. Baczewski i D. Chemperek, Lublin 2004.

  » Szmydtowa Zofia, Rej wobec Erazma z Rotterdamu, "Przegląd Humanistyczny" 1971, nr 2-3 (przedruk w: Z. Szmydtowa, O Erazmie i Reju, Warszawa 1972.

  » Sztobryn Sławomir, Badania nad myślą pedagogiczną w polskim czasopiśmiennictwie w pierwszych czterech dekadach XX wieku. Dyskusje wokół Mikołaja Reja, "Chowanna" 2 (1999).

  » Ślaski Jan, Czy jeszcze jedno źródło "Żywota"?, "Pamiętnik Literacki" 1969, z. 4.

  » Ślaski Jan, "Noster hic est Dantes" (Dalia fortuna di Dante nella Polonia cinqucentesca), w: Dante i slovenski swjet..., Zagrzeb 1984.

  » Ślaski Jan, Z dziejów Dantego w Polsce (przyczynek do opinii Trzecieskiego o Reju), "Odrodzenie i Reformacja w Polsce 27 (1982).

  » Ślękowa Ludwika, Mikołaj Rej a średniowieczna kultura literacka w świetle "Zwierzyńca" i "Zwierciadła", "Pamiętnik Literacki" 1992, z. 2.

  » Ślósarz Anna, Humor przyjazny światu: Mikołaj Rej, "Polonistyka" 1995, nr 7.

  » Śnieżko Dariusz, Topos "życie jako żegluga" w repertuarze topiki egzystencji ludzkiej (na przykładzie twórczości Mikołaja Reja) , "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Wydział Humanistyczny. Prace Historycznoliterackie" 1991, nr 17.

  » Teodorowicz-Hellman Ewa, O liście podpisanym "ręką własną" M.R. z Nagłowic, czyli o niezbadanych zbiorach polskich w Riksarkivet w Sztokholmie, "Język Polski" 1998, z. 1/2.

  » Topolski Jerzy, Działalność gospodarcza Mikołaja Reja, w: Mikołaj Rej. W czterechsetlecie śmierci, red. Tadeusz Bieńkowski, Janusz Pelc i Krystyna Pisarkowa, Wrocław 1971.

  » Topolski Jerzy, Mikołaj Rej na tle prądów gospodarczych epoki, "Nurt" 1970, nr 3.

  » Tyl Marzena, Człowiek poczciwy w "Źwierzyńcu" Mikołaja Reja, "Roczniki Humanistyczne" 56 (2008), z. 1.

  » Ulewicz Tadeusz, Żywot i sprawy poćciwego szlachcica polskiego Mikołaja Reja (czyli dlaczego opowiadamy się jednak za autorstwem Andrzeja Trzecieskiego), w: Studi in onore di Ettore Lo Gatto e Giovanni Maver, Collana di "Ricerche Slavistiche" 1962, nr 1.

  » Urban Wacław, Krótka rozprawa o panu Reju i chłopach, "Odrodzenie i Reformacja w Polsce" 16 (1971).

  » Urban Wacław, Mikołaj Rej i nadnidziańscy chłopi, "Kieleckie Studia Historyczne" 1 (1976).

  » Urban Wacław, Mikołaj Rej na posiedzeniu Kapituły Krakowskiej (z dziejów jego kryptoprotestantyzmu do 1550 r.) , "Kieleckie Studia Filologiczne" t. 12 (1998).

  » Urban Wacław, Mikołaj Rej w Krakowie, "Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej" 2002, nr 1/2.

  » Urban Wacław, Ostatnie ślady współpracy Mikołaja Reja z Kościołem katolickim, "Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie" 47 (2002).

  » Urban Wacław, Rzeczpospolita Mikołaja Reja, w: Mikołaj Rej z Nagłowic. Sylwetka – twórczość – epoka, red. Maria Garbaczowa, Kielce 1997.

  » Walecki Wacław, Święty Rej. Dwa przypomnienia: o człowieku i pisarzu, w: Mikołaj Rej z Nagłowic. Sylwetka – twórczość – epoka, red. Maria Garbaczowa, Kielce 1997.

  » Weintraub Wiktor, The Paradoxes of Rej's Biography, "Indiana Slavic Studies" 4 (1967).

  » Weintraub Wiktor, Paradoksy poćciwości Reja, "Pamiętnik Literacki" 1969, z. 4 (przedruk w: W. Weintraub, Od Reja do Boya, Warszawa 1977).

  » Wichowa Maria, "Żywot człowieka poczciwego" Mikołaja Reja a pisarstwo Jana Ostroroga (1565–1622), w: Mikołaj Rej z Nagłowic. Sylwetka – twórczość – epoka, red. Maria Garbaczowa, Kielce 1997.

  » Winiarska-Górska Izabela, Biblizmy w "Postylli" Mikołaja Reja, "Poradnik Językowy" 2008, nr 10.

  » Winiarska-Górska Izabela, Pieśń Mikołaja Reja "Przyczyna Gniewu Pańskiego" jako dokument pobożności protestanckiej, "Jednota" 2005, nr 1/2.

  » Winiarska-Górska Izabela, Trzy wydania pieśni Mikołaja Reja "Coż chcesz czynić, mój miły człowiecze" w kontekście problematyki normalizacji polszczyzny XVI wieku, "Prace Filologiczne" 53 (2007).

  » Witczak Tadeusz, Mikołaj Rej, w: Dawni pisarze polscy. Od początków piśmiennictwa do Młodej Polski. Przewodnik biograficzny i bibliograficzny, t. 3 (Mia-R), kordynacja całości: Roman Loth, red. działu piśmiennictwa staropolskiego: Tadeusz Witczak, Warszawa 2002.

  » Witczak Tadeusz, Mikołaja Reja "Żywot..." a kres żywota, w: Od średniowiecza ku współczesności. Prace ofiarowane Jerzemu Starnawskiemu w pięćdziesięciolecie doktoratu, red. Jan Okoń przy współpracy Michała Kurana, Łódź 2000.

  » Witczak Tadeusz, Nad szczątkami "Kostery z Pijanicą" M. Reja, "Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk" 1963, nr 1.

  » Witczak Tadeusz, Spór o "Żywot i sprawy poćciwego ślachcica polskiego Mikołaja Reja z Nagłowic", "Pamiętnik Literacki" 1974, z. 2.

  » Witczak Tadeusz, Sprawa autorstwa epitafium Barbary Radziwiłłówny (1551), "Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk" 1962, nr 2.

  » Witczak Tadeusz, Współbrzmienia dwóch pieśni reformacyjnych. Ku źródłom "Pieśni nabożnej" Mikołaja Reja, "Poznańskie Studia Polonistyczne" 3 (1996).

  » Witczak Tadeusz, Zagadka "Spectrum albo Nowego Czyśćca" Mikołaja Reja, "Studia Polonistyczne" 2 (1975).

  » Woronczak Jerzy, Propozycje uzupełnień i korektur do "Krótkiej rozprawy", "Pamiętnik Literacki" 1954, z. 2.

  » Zabłocki Stefan, Spory o retorykę w XVI wieki a twórczość Mikołaja Reja, "Acta Universitatis Wratislaviensis" 131. Prace Literackie t. 11/12 (1970).

  » Ziemba Kwiryna, Rej kognitywny. Wybrane aspekty językowego obrazu świata w "Żywocie człowieka poczciwego", [w:] "Wszystko tu najdzie, co wy macie w głowie". Świat prozy staropolskiej, red. Estera Lasocińska i Agnieszka Czechowicz, Warszawa, Instytut Badań Literackich, 2008 (Studia Staropolskie. Series Nova, t. 18).

  » Ziomek Jerzy, Mikołaja Reja "Krótka rozprawa" i "Kupiec". Problemy dialogu i dramatu, w: Mikołaj Rej. W czterechsetlecie śmierci, red. Tadeusz Bieńkowski, Janusz Pelc i Krystyna Pisarkowa, Wrocław 1971.

  www.fine.pl
  » Strona główna » Biografia » Bibliografia » Dzieła » Studia » Konferencje » Renesans w Internecie
  » Rej w Internecie » Archiwum Rocznicowe » Varia
  © Copyright 2006-2018 Roman Mazurkiewicz & Mariusz Górniak
  » Opracowanie i redakcja: Roman Mazurkiewicz